Utsira kommune

utsira kommuneUtsira kommune

Protokoll fra møtet 24.05.19

Utvalget består for valgperioden 2015 – 2019 av følgende personer:

Faste medlemmer
Lodvar Mathiassen (BL) – leder –

e-post: lodvar@haugnett.no – tlf. 970 37 247
Elisabeth  Austrheim (FL), nestleder (utenlandsopphold våren 2019)
Vibeke Thomassen (BL)medlem og kommunestyrerepresentant

Varamedlemmer:
Vara for Bygdelista (BL): 1. vara Vebjørn Botn 2. vara: Einar Thomassen
Vara for  Felleslista (FL): Kai Børresen

Kontrollutvalget i Utsira kan kontaktes via utvalgsleder, eller
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Utsira kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Utsira kommunes nettsider: www.utsira.kommune.no
Utvalget har møtene på Siratun og møtene starter kl 12.30. Møtene er åpne for publikum og presse.
Reglementet for Utsira kontrollutvalg. Fra 01.07.16 overtok Deloitte AS som kommunens revisor. Avtalen løper til 30.06.20.

MØTEDOKUMENTER

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ÅRSMELDINGER

FORVALTNINGSREVISJON/RAPPORTER

BDO – Forvaltningsrevisjonsrapport – Budsjettforutsetninger og arbeidsmiljø i Helseavdelingen

Plan for forvaltningsrevisjon  2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015