Rapporter

2023
Planarbeid – Sveio kommune

 

2022

Digitalisering-og-IKT- Vindafjord-kommune 

Psykisk helse – Haugesund

Kontrakts- og leverandøroppfølging – Etne

Investeringsprosjekt – Suldal

Innkjøp- kontraktsinngåingar-oppfølging – Sauda

Kompetanse og rekruttering -Karmøy

Vold og trusler i skolen – Haugesund

2021

Prosjektstyring, leverandør- og kontraktsoppfølging – Utsira

Arbeidsmiljø og ytringsklima – Karmøy

Effektivisering, forbedring og tjenestetilpasning – Tysvær

Tilpassa opplæring og spesialundervisning – Sveio 

Internkontroll i barnehage og skole (Vindafjord) 

Trygt og godt skulemiljø (Etne)

Sauda personalpolitikk og ansettelser 

Eierskapskontroll Karmsund Havn IKS – Haugesund 

Forum for oppvekst i Sunnhordland (Sveio og Etne)

Barnevernet i Haugesund

2020

Økonomistyring – Vindafjord

2019

Beboermidler og ansettelsesforhold – Haugesund
Rus- og psykiatrienesta – Vindafjord

Innkjøp – Etne

Eigarskapsforvaltning – Suldal

Samarbeid om brann og redning på Haugalandet – Haugesund

Kvalitet på opplæring i skolene – Sauda

2018

Vedlikehold av kommunale bygg – Haugesund

Legemiddelhåndtering – Haugesund

Rapport kostnadseffektivitet innenfor pleie og omsorg – Karmøy

IKT og informasjonssikkerhetsleik – Vindafjord kommune 

IKT og informasjonssikkerhetsleik – Etne kommune

Kvalitet og effektivitet pleie og omsorg – Sauda komm…

Saksførebuing og vedtaksoppfølging  – Sveiokommune

Rapport Kvalitet i barnehager 2018 – Karmøy kommune

Forenkling og forbetring – Suldal kommune

Oppfølging av politisk vedtak – Suldal kommune

Bokn – “Sjukefråver innan skule og barnehage”  (forsinket klar nyåret 2019)

Karmsund Havn IKS

2017

Forvaltningsrevisjonsrapporter:
Sjukefråvær – Etne (2017)
Samhandlingsreforma – Vindafjord (2017)
Økonomistyring – Sauda (2017)
Internkontroll og byggesaksbehandling – Haugesund (2017)
Pleie og omsorg – Suldal (2017)

2016

Forvaltningsrevisjonsrapporter:
Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever – Haugesund (2016)

Analyser og planer:
Overordnet analyse for selskapskontroll – Etne (2016)
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon – Etne (2016)
Plan for forvaltningsrevisjon – Haugesund (2016)

Plan for selskapskontroll – Haugesund(2016)
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon – Haugesund (2016)
Overordnet analyse for selskapskontroll – Haugesund (2016)
Plan for forvaltningsrevisjon – Vindafjord (2016)
Plan for selskapskontroll – Vindafjord(2016)
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon – Vindafjord (2016)
Overordnet analyse for selskapskontroll – Vindafjord (2016)
Overordnet analyse for selskapskontroll – Suldal (2016)
Plan for selskapskontroll – Suldal (2016)
Plan for forvaltningsrevisjon – Suldal (2016)

Overordnet analyse – forvaltningsrevisjon – Suldal (2016)
Overordna analyse – forvaltningsrevisjon – Sauda (2016)
Overordna analyse – selskapskontroll – Sauda (2016)
Plan for forvaltningsrevisjon – Sauda (2016)
Plan for selskapskontroll – Sauda (2016)

2015

Forvaltningsrevisjonsrapporter:
Samhandling mellom skoler og PPT og vurdering av behov for spesialundervisning i Haugesund Kommune
Legetenesta i Suldal kommune
Styring av investeringar i Etne kommune
Barnevernet i Vindafjord kommune
Internkontroll i Sauda kommune
Spesialpedagogiske tiltak og PPT i Karmøy kommune
Plan- og byggsaker i Suldal kommune
Teknisk eining i Sauda kommune
Sakshandsaming i teknisk sektor i Vindafjord kommune
Tildeling og tilgjengelighet av pleie- og omsorgstjenester for eldre i Karmøy kommune
Psykisk helsearbeid for barn og unge i Haugesund kommune

Selskapskontroller:
Haugaland Kraft AS og Haugaland Næringspark AS

2014

Forvaltningsrevisjonsrapporter:
Sjølvkost i Etne kommune
Arbeidsgjevarrolla i Suldal kommune
Oppfølging av sykefravær i Haugesund kommune
Budsjettforutsetninger og arbeidsmiljø i Helseavdelingen i Utsira kommune
Budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune
Sosialpedagogiske tiltak i Sveio kommune 
Tilpassing til Samhandlingsreforma i Bokn kommune

Selskapskontroller:
Granskning av Uni-K med datterselskaper – Haugesund kommune

2013
Forvaltningsrevisjonsrapporter:
Boligforvaltning i Haugesund kommune  (dokumentet for stort – ta kontakt)
Styring av byggeprosjekter i Suldal kommune
Barnevernet i Suldal kommune
Målstyring i Etne kommune
Legesenteret/legetenesta i Sauda kommune
Økonomistyring i Karmøy kommune
Internkontroll og vedtaksoppfølging i Karmøy kommune
Vedlikehald av kommunale bygg og anlegg i Tysvær kommune
Økonomisk sosialhjelp i Bokn kommune
Budsjett- og økonomistyring i pleie- og omsorgseininga i Sveio kommune

Selskapskontroller:
Arbeidsmarkedsbedriftene i Haugesund kommune
Eigarskapskontroll i Vindafjord kommune
Eierskapsmelding i Karmøy kommune
Øyane ASVO – Etne og Vindafjord kommune ( for stor, så ta kontakt)

2011
Økonomistyring og budsjettering i Haugesund kommune

2010
Eierskapskontroll – Haugaland Kraft AS  (Haugaland Kommunerevisjon)