NYHETER

E KSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLLUTVALG I ROGALAND 27.10.22 – DIGITALT
Årsmøtet gjennomføres digitalt 27.10.22. Dette er et ekstraordinært årsmøte for å følge opp sak 3/21 fra årsmøtet avhold 02.12.21.
Sak 1/22 – Ny organisering av Forum for kontrollutvalg i Rogaland har bakgrunn i sak 3/21, Organisering av Forum for kontrollutvalg, hvor det ble vedtatt å avholde ekstraordinært årsmøte vedr. organiseringen av Forum for kontrollutvalg i Rogaland.

HØRING – ENDRINGER I KOMMUNELOVEN
Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
Lovendringene skal etter planen tre i kraft før kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023.

Departementet ber høringsinstansene (FKT) om å sende høringsnotatet til underliggende organer og eventuelle andre virksomheter som kan ha interesse av forslagene og ønske om å gi innspill. Høringsfristen er 14. oktober 2022. FKT vil avgi høringsuttalelse. Medlemmer som ønsker å sende innspill til FKTs høringsuttalelse, må gjøre det innen 14. september til FKT.

Her er  Høringsnotat  om foreslåtte endringer i kommuneloven.

HØRING – ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER (IKS-LOVEN)
Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt på høringsforslag til endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven).
Departementet har bedt høringsinstansene (FKT) om å sende høringsnotatet til underliggende orgel og andre virksomheter som vil kunne være interessert i å komme med innspill.
Høringsfristen er 23. september 2022. FKT vil avgi høringsuttalelse. Medlemmer som ønsker å sende innspill til FKTs høringsuttalelse, må gjøre detinnen 23. august.

Her er Høringsnotat IKS-loven om endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven).

STILLINGEN SOM DAGLIG LEDER /RÅDGIVER ER LYST UT
Nåværende daglig leder har varslet styret om hun ønsker å fratre på nyåret og styret har valgt å bruke firmaet Human As til hjelp med rekruttering.
Stillingen er nå lyst ut. Her er stillingsannonsen. Søknadsfrist er 10.08.22. Se lenke https://www.human-as.no/ledig-stilling/282087/daglig-leder2fre5dgiver/r

NY VEILEDER – HÅNDTERING AV HENVENDELSER TIL KONTROLLUTVALGET
Forum for kontroll og tilsyn har nå i juni 2022 utarbeidet en ny Veileder-handtering-av-henvendelser-til-kontrollutvalget 070622

FKT – ÅRSMØTE 8.06.22
Forum for kontroll og tilsyn hadde sittet årsmøte 08.06.22. Her er FKT-årsmøtet 2022 sakspapirer . Å rsmeldingen gir en god gjennomgang av FKTs aktivitet og virke i 2021. 

HKS IKS – REPRESENTANTSKAPSMØTE I 2022
Møtet ble avholdt mandag 25. april. Møtet ble i år fysisk for første gang i valgperioden . Innkalling/saksliste    ble sendt ut 04.04.22. Hennes eh Protokoll 250422 signert

FKT-FAGKONFERANSE OG ÅRSMØTE 8- 9.06.22
Forum for kontroll og tilsyn skal ha fagkonferanse på Kløfta 8.-9.06.22.  Årsmøtet  blir avholdt 8. juni samme sted. Se FKT www.fkt.no
Påmeldingsfrist 19. april, evt. er det mulig og etterpåmelde. Program til FKT-konferansen 8.-9 juni 2022 er klart.

KONFERANSE – FORUM FOR KONTROLLUTVALG I ROGALAND 02.12.21 SANDNES
Konferansen var torsdag 2. desember . programmet    var koronapandemien, kommuneøkonomien og erfaringer fra kontrollutvalgets arbeid. Konferansen ble holdt på Quality Hotel Residence, Sandnes kl.10.00 – 15.30. 
 
NKRFs DIGITALE KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2022
Konferansen ble arrangert for 22. gang den 2. og 3. februar 2022 digitalt. NKRFs digitale Kontrollutvalgskonferanse 2022 – program

HKS IKS – REPRESENTANTSKAPSMØTE I 2021
Møtet ble avholdt mandag 26. april.Møtetble som i fjor digitalt og tidspunktet ble, i samråd med representantskapsleder Einar Endresen, satt til kl.12.00.
Sakslisten ble sendt ut 18.03.21. Sakspapirene og protokoll  ligger under “om oss”.

VEILEDER TIL KONTROLLUTVALG- OG REVISJONSFORSKRIFTEN
Departementet har i brev av 15.03.21 informert om at det er utarbeidet og veileder til kontrollutvalg- og revisjonsutskriften (forskrift 17.06.19 nr. 904). Veilederen inneholder departementets merknader til de enkelte bestemmelsene i forskningen. Veilederen  

NKRF-er KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2021
Konferansen skal gjennomføresdigitalt21.og 22. april (kl. 09.00 til kl. 12.00 begge dager).Påmelding går via sekretariatet. Fristen er satt til innen 7.april. Det har meldt seg 8 deltakere fra 4 utvalg, og tillegg til oss fra sekretariatet. Sikkert mulig å ettermelde flere. Her er mer omKontrollutvalgskonferaasen 2021 – invitasjon

MØTER 2021 – DIGITALE OG FYSISKE
Grunnet smittevernhensyn og anbefalinger fra ordførerne har de første møtene i januar og februar i Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Etne kontrollutvalg vært digitale. Jegfølger nasjonalt regelverk er det tillatt å møtesinnendørs på offentlig sted  medinntil 10 personer hvisdet  ikke er fastmonterte stoler, og det vil bli nå fysisk møter i Utsira 12.02.21 og Bokn 17.02.21 kl.18.00. Haugesund kontrollutvalg utsatte sitt første møte i januar til 23.02.21 kl. 14.00. Møtet vil bli avholdt fysisk i bystyresalen.

JULEHILSEN 2020

Vi takker for samarbeid i 2020, og ønsker våre kommuner, kontrollutvalg og samarbeidspartnere  og riktig gud jul og godt nytt år! Hilsen Toril Og Odd Gunnar

NY REVISORLOV FRA 01.01.21

Lov om revisjon og revisorer (revisorloven) trer i kraft fra 1. januar 2021. Revisjonen av 20220-regnskapene fullført etter reglene i revisorloven av 1999. Øvrige regler gjelder fra 01.01.21.
Her er en  presentasjon om lovendringene fra NKRF.

SEKRETARIATET KAN DELTA DIGITALT I FYSISKE MØTER
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i og svarbrev til FKT og NKRF av 01.10.20 tolket elsker slik at kontrollutvalg kan holde et alminnelig (fysisk) møte selv om sekretariatet deltar digitalt.Jeg vil legge til folkevalg som har plikt til å møte, med mindre det tilbyr gyldig forfall, har ikke sekretariatet slik plikt. Oppgavene som sekretariatet har ansvar for, kan utføres ved at deltar digitalt. Dermed er det hensynet til at oppgaven faktisk blir utført, ikke for hindring for slik deltakelse.
For kontrollutvalgene på Haugalandet vil vi tilstrebe fysisk tilstedeværelse så langt som det er mulig med ansatte.

KONFERANSEN I SANDNES 2021
Arbeidsutvalget for Forum for kontrollutvalg i Rogaland er utsatt samlingen i februar til mai og har nå valgt torsdag 27. mai  som dato for konferansen.
De har nå skaffet og ekstern foredragsholder som er Geir Sverre Braut. Merk den nye datoen. Påmeldingsfrist vil komme.

50. GANGER TIL UTSIRA
Til kontrollutvalgsmøtet fredag​​​​11. september 202o hadde utvalgsleder bestilt marsipankake i anledning at utvalgssekretær hadde sin 50. tur til Utsira. Det satte hun veldig pris på.
Av turene er 43 i jobbsammenheng og 7 på fritiden (bl.a Vampkonsert, m / Husfliden, kortur og filmfestivalen). Hun oppfordrer alle andre til å ta turen til landets minste kommune for naturopplevelsen og treffe hyggelige folk. Båtturen tar 50 minutter med en stødig båt, selv i stiv kuling, som finner denne fredagen. 

VEILEDEREN FOR KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATENE
Styret i NKRF har i møte 10.06.20 oppdatert “Veilederen for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene”. Oppdatering gjelder spesielt og tilpasset til nye kommunelover for kontroll og revisjon. Lenke til den siste veilederen:

Veileder_for_kontrollutvalgssekretariat ___ oppdatert_av_styret-20200610.pdf

AVLYSTE MØTER I MARS
På bakgrunn av beskjed fra ordførerne på Haugalandet om at alle møter i kommunal regi skal avlyses ut mars måned på grunn av iverksatte corona-tiltak, med det kl.

Haugesund kontrollutvalgsmøte 17.03.20,
Vindafjord kontrollutvalgsmøte 18.03.20,
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalgsmøte 18.03.20 og
Suldal kontrollutvalgsmøte 19.03.20 utgår.

Sekretariatet, i samråd med utvalgsleder, vil komme tilbake til ny møtedato eller at møtet blir utsatt til neste dato, jeg følger vedtatt møteplan.

NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2020 MED 800 DELTAKERE
På konferansedeltar 14 medlemmer fra våre 7 av 10 kontrollvalg og oss til sekretariatet 29. og 30. januar 2020 i The Qube på Gardermoen. Program og påmelding finner ikke lagt ut på www.nkrf.no Konferansen kan følges på twitter, facebook og vil bli streamet. 

FKT-KONFERANSE OG ÅRSMØTE 3.- 4.06.20
Forum for kontroll og tilsyn skal ha fagkonferanse på Gardermoen 3.-4.20.  Årsmøtet  blir avholdt 3. juni samme sted. Se FKT www.fkt.no

3.-4. juni,  Quality Airport Hotel Gardermoen

 Hvert år arrangerer FKT fagkonferanse for kontroll og deres sekretariat der de setter søkelyset på saker og problemstillinger som er aktuelle for kommunale kontrollutvalg.

 Noen aktuelle saker:

 • Hvorfor er det kommunale barnevernet i internasjonalt søkelys for tiden?
 • Ignorerer kommunene arbeidsmiljøloven?
 • Selskapskontroll av et regionalt bompengeselskap (Ferde AS)

Andre aktuelle tema:

 • Vi får presentert og helt forskjellige veilederutforming av Kommunal- og moderniseringsdepartementet om hvordan vi kan få en god samordning av forvaltningsrevisjon og statlig tilsyn.
 • Hva bør være innholdet i kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap?

Program:  https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferansen-2020/fagkonferansen-2020/

 Årsmøtet avholdes i forbindelse med fagkonferansen om ettermiddagen 3. juni.  https://www.fkt.no/om-fkt/arsmote-2020/

Det inviteres til en utflukt til Eidsvollsbygningen der blir en omvisning. 

Frist for påmelding er 8. april, men sekretariatet vil at påmelding skjer via utvalgsleder og sekretariatet.

JULEHILSEN  2019  

 
 
Vi takker for samarbeidet i 2019, og ønsker våre kommuner,
gamle og nye kontrollutvalg og samarbeidspartnere en riktig god jul og godt nytt år!
 
SANDNESKONFERANSEN 09.01.20 
Konferansen har nå over 100 påmeldte, hvorav 25 detakere fra våre kommuner. Konferansen holder på Quality Hotel Residence, Sandnes kl. 10.00 – 15.00. Hennes program. .
 
PRESENTASJONER – OPPLÆRINGSKVELD FOR KONTROLLUTVALGENE
Sekretariatet hadde opplæringskveld for de nyvalgte medlemmene og varamedlemmer 12.11.19 i kommunestyresalen i Tysvær rådhus. Først innledet daglig leder med en presentasjon over medlemmer og om sekretariatet/selskapet, så orienterer seniorrådgiver om kontrollutvalgets oppgaver og mandat. Her er revisor fra Deloitte sin presentasjon om regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Kvelden ble avsluttet med tidligere utvalgsleder i Karmøy og Rogaland fylkeskommune, som delte sine erfaringer med de 45 som var til stede. 
 
NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2020
Konferansen blir arrangert for 16. gang den 29. og 30. januar 2020 i The Qube på Gardermoen. Program og påmelding er kommet. Søk opp www.nkrf.no
 
DAGSKONFERANSE – FORUM FOR KONTROLLUTVALG I ROGALAND 09.01.20 SANDNES
Dato for konferansen er satt til torsdag 9. januar 2020 . Konferansen blir holdt på Quality Hotel Residence, Sandnes kl. 10.00 – 15.00. Påmeldingsfrist blir satt i desember og sekretariatet avsender ut e-post med internfrist hvor påmelding sender til post@kontrollutvalgene.no. Vi har pleid å kjøre sammen fra Aksdal, evt. Mjåsund om morgenen.

OPPLÆRINGSKVELD FOR NYE KONTROLLUTVALG
Sekretariatet planlegger opplæringskveld for de nyvalgte medlemmer og varamedlemmer tirsdag 12. november kl 18.00 i kommunestyresalen i Aksdal rådhus. Invitasjon er sendt ut i uke 44 med påmeldingsfrist 6.november.

KONTROLLUTVALGETS PÅSE -ANSVAR – NY VEILEDER
Kontrollutvalget har et lovpålagt ansvar for å påse at kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte. Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har utarbeidet og veileder som gir påse-ansvaret og operativt innhold. 

KONSTITUERENDE KOMMUNESTYREMØTE – VALG AV KONTROLLUTVALG
Utsira kommunestyre har hatt sitt møte 30.09.19, Suldal den 01.10, Etne 03.10 og Sauda den 09.10. Sveio kommunestyre skal ha møtet den 14.10, Bokn den 15.10 og Haugesund den 16.10. Vindafjord og Karmøy har møte samme dag den 21.10 og Tysvær kommunestyre er sist ut med møte 24.10.19. De nyvalgte utvalgene tiltrer så snart kommunestyrene har avholdt sine konstituerende møter.

FLYTTING AV MØTEDATOER
Sveio kontrollutvalg har flyttet sitt møte og dag før opprinnelig dato til mandag 23. september kl. 18.00. Tysvær kontrollutvalg har flyttet sitt 14. dager ut i tid til tirsdag 1. oktober kl. 16.30 (kommunestyremøte kl 19.00) og Vindafjord kontollutvalg har flyttet sitt møte til onsdag 2. oktober kl 13.00 (ny tid!). Det blir det siste møtet for medlemmer i denne kommunestyreperioden. 

FORVALTNINGSREVISJONSREGISTERET

NKRF har sendt ut at de har oppdatert sitt Forvaltningsrevisjonsregister og anbefaler aktiv bruk av dette ved planlegging av forvaltningsrevisjoner.

Registeret har også fått ny søkemotor og er utviklet i samarbeid mellom NKRF og Riksrevisjonen.

Dere Finner den på  www.forvaltningsrevisjon.no  Eller via  nkrf.no .

Søkemotoren gir muligheter for tekstsøk i over 3.500 rapporter, og gir mye bedre brukeropplevelse enn tidligere.

Dette kan være et nyttig verktøy for utvalgene.

SAKSDOKUMENTER TIL NKRF SITT ÅRSMØTE 2019
Norges Kommunerevisorforbund holdt årsmøte i tilknytning til NKRFs Fagkonferanse 12.-13 juni 2019 på Hamar. Dokumentene kan vare ned fra NKRFs nettsider eller her.

SAKSDOKUMENTER TIL FKT SITT ÅRSMØTE 2019
Forum for kontroll og tilsyn holder årsmøte 4. juni kl 15.45 i Kristiansand. Her er FKT- Fagkonferanse-programmet 2019

Forum for kontroll og tilsyn inviterer til fagkonferanse og årsmøte i Kristiansand 04.0-05.06.19 på Clarion Hotel Ernst. 

KONTROLLUTVALGETS PÅSE-ANSVAR OVERFOR REGNSKAPSREVISOR
FKT har sendt ut på høring forslag til veileder  «Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor».
De håper på mange gode innspill slik at veilederen kan bli et godt redskap. Innspill sender til FKT – individuelt eller samlet fra kontrollutvalget eller sekretariatet. Veilederen vil bli sendt til medlemmer i kontrollutvalg og ansatte i sekretariatet. Høringsfrist: 15. mars. Veileder-kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor , les mer på medlemssiden

NY KONTROLLUTVALGS- OG REVISJONSFORSKRIFT PÅ HØRING
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt forslag til nye kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift på høring med frist 2. mai 2019. Departementet har arbeidet for at strukturer i forskningen og det språklige innholdet skal være enkelt og lett tilgjengelig for brukerne av forskningen. Jeg arbeider med ny kommunelov ble noen av forskriftsbestemmelsene løftet inn i loven. Med unntak av disse, viderefører departementet grunnstammen i dagens til forskrifter. Departementet mener at det ikke er nødvendig for vidtgående endringer i forskningen. Det er likevel gjort noen tilføyelser og justeringer som har realitetsbetydning. Forskriftene skal utfylle lovens bestemmelser.Det betyr at forskriftene som hovedregel ikke skal gjenta lovens bestemmelser. For oversikten og sammenhengens skyld, kan det likevel helt unntaksvis være aktuelt å gjenta en lovbestemmelse eller deler av den.

 Lenke til forskriften er her:

https://www.nkrf.no/nyheter/2019/01/31/ny-kontrollutvalgs-og-revisjons-forskrift-pa-horing

Fomum for kontroll og tilsyn (FKT) har satt frist til 15. mars , da de skal ha styremøte 25. mars. Frist for å komme med innspill til NKRF sitt styre for forskningen er satt til 8. april 2019.

GJELDENDE REVISJONSAVTALE – BRUK AV OPSJON ELLER NY ANBUDSRUNDE
Sekretariatet har sendt ut brev  til ni av kommunene om tilbakemelding fra administrasjonen om deres syn på bruk av opsjonsrett til å forlenge avtalen med 2 år eller om det skal forberedes ny anbudsrunde i år eller evt. neste år eller våren 2021. Sekretariatet har i april lagt fram innstilling om bruk av opsjon i 1 år. Kontrollutvalgene jeg kan behandle saker og fremmet sin innstilling til kommunestyrene i juni. Følges innstillingen forlenges gjeldende revisjonsavtale til 30.06.21.
 
OM LUKKING AV MØTER
Sivilombudsmannen har i høst behandlet en klage fra en journalist i Trønder-Avisa om lukking av møter i kontrollutvalget, om saksbehandling, føring av møtebok og hjemmel for lukking. Sivilombudsmannens svarer datert 07.11.18 følger henne .
 
NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2019
Konferansen ble arrangert for 15. gang den 30. og 31. januar 2019 i  The Qube på Gardermoen. Invitasjonen er  henne. Hovedtemaene på konferansen var: Tolgasaken, kommunelov, bruk av offentlige midler, boligbyggesaken i Oslo og p ersonvern.  Av 650 deltakere var sju fra Haugalandet, hvorav til fra sekretariatet.
 
PERSONVERNERKLÆRING FOR HKS IKS
Den nye personopplysningsloven med EUs personvernforordning trådte i kraft 20. juli 2018. Som ledd i arbeid har daglig leder utarbeidet personvernerklæring for sekretariatet/virksomheten.
Erklæringen er lagt under egen fane for Personvern, men her er også   Personvernerklæringen   
 
HØSTKONFERANSEN – FORUM FOR KONTROLLUTVALG I ROGALAND 22.11.18 SANDNES
Dato for Høstkonferansen er satt til  torsdag 22. novemberÅrets program  omhandler innkjøp og kontrakter i kommunal sektor, forebygging og bekjemping av arbeidslivskriminalitet, personvern og effektivitetsbarometeret. Konferansen blir holdt på Quality Hotel Residence, Sandnes kl.10.00 – 15.00. Påmeldingsfrist er satt til 12.11 og sekretariatet har sendt ut e-post med internfrist til 9. november til post@kontrollutvalgene.no. Vi har pleid å kjøre sammen fra Aksdal om morgenen.
 
FKT-KONFERANSE OG ÅRSMØTE 29.-30.05.18
Forum for kontroll og tilsyn har hatt fagkonferanse på Gardermoen 29.-30.05.18.  Årsmøtet  ble avholdt 29. mai kl. 15.30 samme sted. Se FKT sine  nettsider >>  
 
NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2018
Konferansen ble arrangert for 14. gang den 7. og 8. februar 2018 i  The Qube på Gardermoen. Invitasjon finner du  her  . Hovedtemaene på konferansen var:  digitalisering, a rbeidslivskriminalitet, e tikk og p ersonvern. Det var ikke påmeldt x fra Haugalandet og en fra sekretariatet.
 
HØSTKONFERANSEN – FORUM FOR KONTROLLUTVALG I ROGALAND 30.11.17 SANDNES
Dato for Høstkonferansen var  torsdag 30. november . Det var 11 utvalgsmedlemmer på Haugalandet som deltok.
Program ligger hennes  Invitasjon 2017
 
FKT-KONFERANSE OG ÅRSMØTE 07.-08.06.17
Forum for kontroll og tilsyn inviterer til fagkonferanse i Tromsø 07.0-08.06.17 på Scandic Ishavshotel. Leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite, Helge André Njåstad (Frp) åpnet konferansen, hvor Stortingets arbeid med kommune- og regionreform var tema. Programmet for øvrig dekket i tillegg mange temaer som var midt i blinken både for kontrollutvalgsmedlemmer og –sekretærer og andre med interesse for kontroll og tilsyn i kommunal sektor – offentlige anskaffelser, korrupsjon, kommuneregnskap og kontrollutvalgssekretariat . Det ordinære årsmøtet ble avholdt 7. juni kl. 14.30 samme sted. Se FKT sinus   nettsider >>

Fra Haugalandet deltok 9 deltakere, inkludert oss 2 fra sekretariatet. To av deltakerne er også leder og medlem i Rogaland fylkeskommunes kontroll- og kvalitetsutvalg.

NKRFs K ONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2017  

Konferansen ble arrangert for 13. gang 1. og 2. februar 2017 i  The Qube på Gardermoen. Fra Haugalandet deltok 13 medlemmer fra åtte kontrollutvalg og sekretariatet, tils. 15 deltakere. Det var over 700 deltakere. Dokumentasjon fra foredragene finner du her . Hovedtemaene på konferansen var:

 • Svart økonomi, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
 • Varsling og ytringsfrihet
 • Korrupsjon
 • Kommune-/regionreform
 • Kommuneøkonomi

HØSTKONFERANSEN – FORUM FOR KONTROLLUTVALG I ROGALAND 17.11.16 SANDNES

Forum for kontrollutvalg i Rogaland har som formål å være en arena for utveksling av erfaringer. Årets program var om fylkesmannens tilsyn med kommunene, om varslinger, korrupsjon og økonomiske misligheter i kommunene og om selskapskontroll. Konferansen ble avholdt på Quality Hotel Residence, Sandnes 17.11.16. Fra Haugalandet deltok 16, inkludert oss to fra sekretariatet.
 
FKT – HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2016:4 NY KOMMUNELOV
Styret for Forum for kontroll og tilsyn har  sendte inn vedlagte høringsuttalelse til NOU-en.  Alle innspill er grundig gjennomgått og vurdert, og det meste er tatt med etter styrets behandling. De har valgt å vektlegge noen punkter mer enn andre, for om mulig å bli mer synlige på disse. Det har kommet inn veldig mange høringsinnspill til departementet, men styret håper og tror at spissingen på uttalelsene vil bli lagt merke til, siden FKT er en viktig aktør på en del av lovens virkeområde og de har konsentrert uttalelsene til eget fagfelt.

Innledningsvis er det lagt mye vekt på videreføringen av bestiller-/utførermodellen mellom kontrollutvalg og revisjon. Det er denne modellen som skal sikre at egenkontrollen blir forankret i det folkevalgte nivået. Det uavhengige kompetente sekretariatet utgjør den operative delen av kontrollutvalget, og er både rådgiver, saksbehandler, utreder og administrator for kontrollutvalgene, i tillegg til å være koordinatoren og bindeleddet mellom kontrollutvalget og henholdsvis administrasjonen og revisjonen. Dermed hjelper sekretariatene kontrollutvalgene med å lage gode bestillinger på:

 •       skriftlige og muntlige orienteringer fra administrasjonen
 •       forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller og andre undersøkelser fra revisjonen
 •       utredninger eller undersøkelser fra andre

for at kontrollutvalget skal få svar på sine spørsmål knyttet til formålet med kontrollutvalget: på kommunestyrets vegne å sikre at innbyggerne får de tjenestene de har krav på, og at ressursene forvaltes på en effektiv måte i samsvar med kommunestyrets forutsetninger.

FKT SINE PLANER
Det nyvalgte styret skal ha sitt første møte 23. august og dernest 29. september. Disse møtene vil i hovedsak bli preget av to saker: prosessen med vurderingen av forumets framtidige sekretariatsløsning og høringen til forslaget til ny kommunelov (NOU 2016: 4). Fristen for innspill til styret er satt til 15. september. Styret vil også starte forberedelsene til de to allerede fastsatte arrangementene i 2017, hhv.:
 • Sekretariatskonferansen 2017 i Oslo, 21. mars
 • Fagkonferansen 2017 og årsmøte i Tromsø, 7. – 8 juni
FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN (FKT) – ÅRSMØTE
Vedlagt følger innkalling m/sakspapirer til FKTs årsmøte 7. juni 2016 på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Årsmøtet ble avholdt i tilknytning til Fagkonferansen 2016, som ble arrangert samme sted 7. – 8. juni. Dokumentasjon fra konferansen følger her.

HKS IKS – REPRESENTANTSKAPSMØTE
Selskapet avholdt sitt representantskapsmøte 25.04.16 i Aksdal. Av de ti eierkommunene var tre kommuner ikke representert, da både valgt representant og vararepresentant hadde forfall.
Sakspapirene ble sendt ut 14 dager før. Forkortet versjon av protokollen  legges ved her, mens fullstendig protokoll ligger under Om oss. Nytt styre består av Astri Furumo, Simon Næsse og Siv Bente Stople Østbø. Som varamedlemmer (pers.) ble Marit Bjørnestad, Randi Rettedal og Osmund Våga valgt.

FORSLAG TIL NY KOMMUNELOV
Kommunelovutvalget leverte 10. mars sin utredning til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
Forslaget til ny kommunelov inneholder en rekke endringer av betydning for kontroll, tilsyn og revisjon i kommunene. Forslaget til ny kommunelov (NOU 2016: 4 Ny kommunelov) har en noe annen struktur enn dagens kommunelov. NOU’en inneholder en rekke forslag til endringer av dagens lov. NKRF har laget en kort gjennomgang av noen av forslagene som har betydning for sekretariat, revisjon og tilsyn. Høringsfristen er satt til 6. oktober 2016.

PÅMELDING TIL FKT-KONFERANSEN 07.-08.06.16
Forum for kontroll og tilsyn inviterer til fagkonferanse på Gardermoen 07.0-08.06.16  på Thon Hotel  Oslo Airport.  Program og  annen informasjon .  Etter dag 1 er det lagt opp til nostalgisk båttur på Mjøsa med verdens eldste hjuldamper Skibladner.

ANBUDENE – AVTALENE ER SIGNERT
Avtalene er nå signert av de oppdragsansvarlige revisorene (for KPMG v/Roald Stakland og for Deloitte v/Else Holst-Larsen). For kommunene har 6 av ordførerne signert og de andre 3 underskriftene vil bli ordnet så snart det lar seg praktisk  ordne. I brevene gjøres det oppmerksom på at revisor skal ta kontakt med kommunen for å gjøre avtale om frister for attestasjonsoppgaver.

ANBUD – KARENSTIDEN ER UTLØPT
Brev om evaluering av anbudene og valg av leverandør ble sendt ut 07.01.16 til anbyder(ne) med ti dagers frist til å klage på tildelingen(e). Det var ved fristutløp 18.01.16 kl. 12.00 ikke mottatt noen klager. Avtalene kan dermed skrives ut og signeres av partene (ordfører på vegne av kommunen og oppdragsansvarlig revisor).

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG
Karmøy kommunestyre vedtok i møte 15.12.15, sak 98/15 å endre navn til Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg. Initiativet fra utvalgsleder er begrunnet i at nytt navn vil bedre gjenspeile utvalgets oppgaver. I dag tror mange at oppgaven består i å finne feil, men fokuset skal være å sikre innbyggerne gode tjenester, og gjennom forvaltningsrevisjon finne forbedringspotensialer. Nå får vi se om det blir flere utvalg som skifter navn.

ANBUDSSAKENE – ALLE KOMMUNESTYRENE HAR VALGT REVISOR
I uke 51 hadde de siste fem kommunestyrene på sakslista sak om valg av revisor for perioden 01.07.16- 31.06.20. De andre fire andre hadde saken i uke 47, 48 og 49.  Av de ni kommunene har tre kommuner valgt samme selskap som de hadde før (eller fire, dersom en tar med Suldal som ikke har valgt anbud, men å gå inn i Rogaland Revisjon IKS).  Seks kommuner vil få et skifte. Det innebærer at Deloitte AS vil være oppdragsansvarlig revisor for fem kommuner: Vindafjord, Sveio, Etne , Bokn og Utsira og KPMG AS for fire kommuner: Karmøy, Haugesund, Tysvær og Sauda.

KONTROLLUTVALGSHÅNDBOKA ER OPPDATERT

“Kontrollutvalgsboken – om kontrollutvalgets rolle og oppgaver” er nå tilgjengelig. Departementet redegjør i veilederen for sin generelle forståelse av kommuneloven og de aktuelle forskriftene om kontrollutvalg og revisjon.

Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den enkelte kommune og fylkeskommune. Dette styrker innbyggernes tillit og er viktig for å sikre effektiv og riktig bruk av ressursene. Målet med veilederen er å skape større forståelse av kontrollutvalgets rolle og oppgaver, og å bidra til et godt samspill mellom de ulike aktørene.

Aktørene i egenkontrollen er kommunestyret eller fylkestinget, kontrollutvalget sammen med sekretariatet, administrasjonssjefen og revisor. En god egenkontroll krever samspill mellom disse. For at dette samspillet skal fungere, er det nødvendig at aktørene kjenner både sin egen og hverandres roller.
Veilederen kommer på både nynorsk og bokmål, men nynorskversjonen er noe forsinket.

NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2016  03.-04.02.16
Det var 14 deltakere fra åtte av ti kommuner. Suldal stiller med fire og ellers to (Karmøy, Vindafjord, Etne) eller en (Hgsd, Sveio, Tysvær, Bokn) Fra sekretariatet deltok begge to. Program og nærmere opplysninger.

HØSTKONFERANSEN  – SANDNES 10.12.15
Tema for årets konferanse er Kontrollutvalgenes rolle og oppgaver. Gjesteforeleser var Bodhild Laastad, NKRF.

OPPLÆRINGKVELD – AKSDAL 12.11.15
Sekretariatet  inviterte nye medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalgene på Haugalandet til informasjonskveld kl 18.00- 20.30 torsdag 12. november i Tysvær rådhus.
Her er invitasjonen.

NY VEILEDER
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNO/Kommunal%20styring%20DOK/2015_09_Veileder%20for%20Fylkesmannen%20i%20Nordland_trykk.pdf

Fylkesmannen i Nordland har fått laget en ny veileder om hvordan lykkes med kontrollutvalgsarbeidet. Veilederen vil være et supplement til departementets veileder «Kontrollutvalgsboken» (som kommer i oppdatert versjon senere i høst).

ANBUD – REVISJON FRA 1. JULI 2016
Sekretariatet har på vegne av  9 av kontrollutvalgene sendt ut anbud på revisjonstjenester for de neste 4 år ( fra 01.07.16 til 31.06.20).
Konkurransegrunnlagene m/vedlegg ligger ute på Doffin/TED med anbudsfrist 11.08.15. Sak om valg av revisor har vært til behandling i kontrollutvalgene i september og deres innstilling vil bli fremmet for kommunestyrene i november eller desember.

SULDAL HAR VALGT FAST REVISJON
Suldal kommunestyre har i møtet 19.05.15, sak 37/15 vedtatt kontrollutvalgets innstilling om å gå inn som eier/deltaker i interkommunalt samarbeid om revisjonstjenester, dvs at kommunen søker deltakelse i Rogaland Revisjon IKS, så snart det lar seg praktisk løse. Selskapet blir dermed kommunens faste revisor.

VÅR BRUKERUNDERSØKELSE 2015

Styret har tatt initiativ til å få gjennomført en nettbasert brukerundersøkelse. Undersøkelsen ble gjennomført i mars måned og resultatene ble presentert for styret 09.04.15 og representantskapet 27.04.15. Sekretariatet fikk gjennomgående gode tilbakemeldinger.

Som forbedring ble det trukket fram at sekretariatet kan bli bedre kjent utad som ledd i å styrke kommunene sitt kontroll- og tilsynsansvar.

Bakgrunn og om undersøkelsen: saksframlegg  Her er: Resultatene fra undersøkelsen med innsendte kommentarer

SELSKAPET HADDE 10 ÅRS JUBILEUM  i 2015

Selskapet har vært i drift i 10 år. Styret inviterte tidligere ansatte, styremedlemmer, de oppdragsansvarlige revisorene og ordfører i Tysvær kommune til et sosialt samvær etter representantskapsmøtet 27.04.15. Det var møtt fram 12 gjester, i tillegg til 8 representanter og de ble servert kaffe og kake. Det ble overrakt blomsterhilsener og delt ut jubileumsgave; penn med logo. Slik så bursdagskaken:

kake

FKT-KONFERANSEN 3-4. JUNI 2015 

Deltakere var Mariann Aksdal, Haugesund, Ståle Tungesvik, Etne og daglig leder fra sekretariatet. Program.

AKTUELL RAPPORT OM KONTROLLUTVALG OG SEKRETARIAT

Deloitte har, på oppdrag fra Kommunal- og moderneriseringsdepartementet i 2014, utarbeidet en rapport som gir en evaluering av kontrollutvalgene og kontrollutvalgssekretariatene.

Rapporten gir god innsikt i den kommunale egenkontrollen, utvalgenes organisering, om forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, bruk av høring og om sekretariatene (pr i dag 58 stk).

Klikk på linken over, og du kommer direkte til rapporten.

OM HØRINGER

“Høring i kontrollutvalget? – Veileder for høringer”  ble lagt fram på FKT-konferansen i Haugesund 3.-4. juni 2014

Klikk på linken over, og du kommer direkte til veilederen.

ÅPNE MØTER I KONTROLLUTVALG

Fra 1. juli 2013 følger også kontrollutvalgene hovedprinsippet om at møtene holdes for åpne dører.
Møter ska l eller kan  bare lukkes når dette er enten lovpålagt eller hjemlet i lov .

Tidligere var det utvalget selv som valgte om møtene skulle være åpent.
Av våre 10 utvalg hadde 7 utvalg vedtatt å ha åpnet møter, før lovendring trådte i kraft.