Utsira kommune

utsira kommuneUtsira kommune

Innkalling og sakspapirer til møtet 13.05.22 

Årsmelding Utsira kommune 2021

Årsregnskap 2021 Utsira

Utvalget består for valgperioden 2019 – 2023 av følgende personer:

Faste medlemmer
Lodvar Mathiassen (BL) – leder e post : lodvar@haugnett.no   – tlf. 970 37 247

Kai Børresen (FL)  nestleder 

A Thi Kim (BL) – medlem

Bjørg Skålnes (FL) – medlem

Rune Kvalvik (FL) – medlem og kommunestyrerepresentant 

Varamedlemmer
1. Grete Eriksen (FL)
2. Sølvi Austrheim (FL)
3. Hilgot Gjellestad (FL)
4. Vibeke Thomassen (BL)
5. Jan Kristian Mathiassen (BL)

Kontrollutvalget i Utsira kan kontaktes via utvalgsleder, eller
e-post: post@kontrollutvalgene.no eller gjennom brev til:

Kontrollutvalget i Utsira kommune
c/o Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Postboks 57
5575 Aksdal

Utsira kommunes nettsider: www.utsira.kommune.no
Utvalget har møtene på Siratun og møtene starter kl. 12.30. Møtene er åpent for publikum og presse.
Reglement 2020  for Utsira kontrollutvalg. F ra 01.07.21 er Rogaland Revisjon IKS kommunens revisor.

MØTEDOKUMENTER

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

ÅRSMELDINGER

FORVALTNINGSREVISJON / RAPPORTER

Rapport – Prosjektstyring, leverandør- og kontraktsoppfølging – Deloitte okt. 2021

Notat – oppfølging av forvaltningsrevisjon – vannkvalitet på Utsira og vannverket

Rådmannens tilbakemelding – skolematordningen

Befolkningsutvikling 2019- rådmannens tilbakemelding 

BDO – Forvaltningsrevisjonsrapport – Budsjettforutsetninger og arbeidsmiljø i Helseavdelingen

Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015