Om oss

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS ble stiftet 23.11.04 av kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda, ​​Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord (alfabetisk).
Selskapet startet sin virksomhet 01.01.05 som følger av lovendring i 2004, som på kommunen har å ha et kontrollutvalgssekretariat som er uavhengig, du ikke tilknyttet mot kommunedirektør (rådmannen) eller revisjonen.
I 2008 valgte Etne kommune å gå inn i selskapet, slik at i dag eies selskapet av 10 kommuner : Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Sauda, ​​Etne, Suldal, Bokn og Utsira (folketall).
Pr 01.01.20 er innbyggertallet totalt 118.5997, hvor den største kommunen har 42.186 innbyggere og den minste (i landet) har 198 innbyggere.
Selskapet har organisasjonsnummer 987 63 5460 . Selskapsavtalen ble sist endret av representantskapet 29.04.08. Selskapet har etiske retningslinjer og  ny strategiplan for 2022-2026 er utarbeidet og sendt eierkommune til høring. Strategiplan 2022-2026

Øverste myndighetsorgan er  representantskapet for perioden 2019-2023 og den utøver sin myndighet etter lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen

Neste representantskapsmøte blir avholdt 26. april 2021. Sakskart sendes ut til uker før. Sakskart representantskapmøte 26.04.21 

Representantskapsmøter: 07.05.13 , 28.04.14 , 27.04.15 , sakskart  25.04.16  , protokoll 25.04.16  , sakskart 24.04.17,  protokoll 24.04.17,   Protokoll 23.04.18  sakskart  23.04.18  I 2019 06.05.19 . Protokoll 06.05.19    sakskart 27.04.20  , protokoll fra møtet 27.04.20.

Styreinstruks , sist vedtatt 17.09.20 (1. gjeng 03.12.13 og 2. gjeng 01.09.16)

Årsmeldinger:  Årsmelding 2020  , 2019,  2018, 2017 2016 201520142013 , 2012,

Styret for 2020-2024:
Siv Bente Stople Østbø, styreleder s.ostbo@online.no     pers. vara: Randi I. Rettedal
Ernst Morgan Endresen , nestleder pers. vara: Steinar Skartland
Astri Furumo , styremedlem  astri.furumo@getmail.no    pers. vara: Marit Bjørnestad

Styremøter 2021: Styreprotokoll 16.02.21, Styreprotokoll 07.04.21 , 21.09.21 og 07.12.21   

Styremøter 2020: 11.02.20, 31.03.20 , Styreprotokoll 17.09.20 og Styreprotokoll 15.12.20
Styremøter 2019: 20.02.19 , 09.04.19 , styrekart 17.09.19 , 04.12.19
Styremøter 2018: 22.02.18 , 03.04.18 , 18.09.18  og 04.12.18 
Styremøter 2017: 21.02.17 , 27.03.17 , 19.10. 17  ,  13.12.17
Styremøter 2016: 09.02.16 , 06.04.16 , 29.06.16 01.09.16 , 06.12.16
Styremøter 2015: 03.02.15, 09.04.15 , 15.09.15,  15.12.15
Styremøter 2014: 11.02.14 , 08.04.14,  18.09.14 , 18.11.14 

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS bistår kontrollutvalgene på Haugalandet i tråd med forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

Sekretariatet vil gjøre oppmerksom på at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, og følgelig ikke kan behandles klager på enkeltsaker.
Kommunene har egne klageorgan som skal ivareta slike saker, som ofte er det formannskapet eller egne klageutvalg.
Utvalget kan heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er forutsatt av kommunens folkevalgte arrangør.

Sekretariatets oppgaver:

  • saksforberedelse til kontrollutvalgene,
  • innkalling til kontrollutvalgsmøter,
  • føring av protokoll fra møtene,
  • bistand til kontrollutvalget i forbindelse med utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og
  • bistand i andre saker, som budsjett for kontrollarbeidet i kommunen, årsmelding fra kontrollutvalget, valg av revisor mm

Hvis du har en sak du mener kontrollutvalget bør se nærmere på, så kan du kontakte sekretariatet eller utvalgsleder i din kommune.