Om oss

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS ble stiftet 23.11.04 av kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord (alfabetisk).
Selskapet startet sin virksomhet 01.01.05 som følge av lovendring i 2004, som påla kommunen å ha et kontrollutvalgssekretariat som er uavhengig, dvs ikke knyttet opp mot rådmannen eller revisjonen.
I 2008 valgte Etne kommune å gå inn i selskapet, slik at i dag eies selskapet av 10 kommuner: Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Sauda, Etne, Suldal, Bokn og Utsira (folketall).
Pr 01.01.20 er innbyggertallet totalt 118.5997, hvor den største kommunen har 42.186 innbyggere og den minste (i landet) har 198 innbyggere.
Selskapet har organisasjonsnummer 987 63 5460. Selskapsavtalen ble sist endret av representantskapet 29.04.08.  Selskapet har etiske retningslinjer og strategiplan 2018-2022,  sist vedtatt 06.05.19. Ny  for 2022-2026 er under utarbeidelse.

Øverste myndighetsorgan er  representantskapet for perioden 2019-2023 og den utøver sin myndighet etter lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen. Oppdatert oversikt valgte representanter for 2019 -2023

Konstituerende representantskapsmøte ble avholdt 27.04.20.
Protokoll fra møtet 27.04.20.

Representantskapsmøter: 07.05.13, 28.04.14, 27.04.15, sakskart 25.04.16 , protokoll 25.04.16 ,sakskart 24.04.17,  protokoll 24.04.17,  Protokoll 23.04.18 sakskart  23.04.18  I 2019 06.05.19. Protokoll 06.05.19

Styreinstruks , vedtatt 03.12.13 og 01.09.16 og 17.09.20.

Årsmeldinger:  Signert årsmelding 2019 2018, 2017 2016 2015 20142013, 2012,

Styret for 2020-2024:
Siv Bente Stople Østbø, styreleder s.ostbo@online.no     pers. vara: Randi I. Rettedal
Ernst Morgan Endresen, nestleder                                       pers. vara: Steinar Skartland
Astri Furumo, styremedlem  astri.furumo@getmail.no     pers. vara: Marit Bjørnestad

Styremøter 2020: 11.02.20, 31.03.20, Styreprotokoll 17.09.20 og 02.12.20

Styremøter 2019: 20.02.19 , 09.04.19 , styrekart 17.09.19 , 04.12.19
Styremøter 2018: 22.02.18 , 03.04.18 ,18.09.18 og 04.12.18 
Styremøter 2017: 21.02.17, 27.03.17, 19.10.17 , 13.12.17
Styremøter 2016: 09.02.16, 06.04.16, 29.06.16 01.09.16, 06.12.16
Styremøter 2015: 03.02.15, 09.04.15, 15.09.15, 15.12.15
Styremøter 2014: 11.02.14, 08.04.14, 18.09.14, 18.11.14 

Haugaland  Kontrollutvalgssekretariat IKS bistår kontrollutvalgene på Haugalandet i tråd med forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

Sekretariatet vil gjøre oppmerksom på at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, og følgelig ikke kan behandle klager på enkeltsaker.
Kommunene har egne klageorgan som skal ivareta slike saker, som oftest er det formannskapet eller egne klageutvalg.
Utvalget kan heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

Sekretariatets oppgaver:

  • saksforberedelse til kontrollutvalgene,
  • innkalling til kontrollutvalgsmøter,
  • føring av protokoll fra møtene,
  • bistand til kontrollutvalget i forbindelse med utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og
  • bistand  i andre saker, som budsjett for kontrollarbeidet i kommunen, årsmelding fra kontrollutvalget, valg av revisor m.m.

Hvis du har en sak du mener kontrollutvalget bør se nærmere på, så kan du kontakte sekretariatet eller utvalgsleder i din kommune.