Om oss

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS ble stiftet i 2004 av kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda,​Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord.
Selskapet startet sin virksomhet 01.01.05.  Etne kommune valgte å gå inn i selskapet i 2008, slik at det i dag er 10 eierkommuner. 

Representantskapet er selskapets øverste organ og det avholdes representantskapsmøter årlig i april.

Innkalling-sakskart 24.04.23 – Protokoll fra møtet 24.04.23

Protokoll fra møtet 25.04.22

Styret 2020 – 2024:
Siv Bente Stople Østbø, styreleder      personlig vara: Randi I. Rettedal
Ernst Morgan Endresen, nestleder     personlig vara: Steinar Skartland
Astri Furumo, styremedlem                 personlig vara: Marit Bjørnestad

Styremøter 2023:
23.02.23: Sakspapirer Protokoll
29.03.23: Sakspapirer – Protokoll
20.09.23:
06.12.23:

Styreinstruks ble sist vedtatt i 2020 

Selskapet sine årsmeldinger:  2022, 2021 , 2020  , 2019,  2018, 

Selskapet har organisasjonsnummer 987 635 460.

Selskapet har etiske retningslinjer og Strategiplan 2022-2026 

Sekretariatet drives i henhold til lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen

Kort om sekretariatets hovedoppgaver

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS bistår kontrollutvalgene på Haugalandet i tråd med forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Sekretariatets oppgaver:

  • saksforberedelse til kontrollutvalgene,
  • innkalling til kontrollutvalgsmøter,
  • føring av protokoll fra møtene,
  • bistand til kontrollutvalget i forbindelse med utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og
  • bistand i andre saker, som budsjett for kontrollarbeidet i kommunen, årsmelding fra kontrollutvalget, valg av revisor mm

Sekretariatet gjør oppmerksom på at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, og behandler ikke klager på enkeltsaker.
Kommunene har egne klageorganer som skal ivareta slike saker, som ofte er det formannskapet eller egne klageutvalg.
Kontrollutvalgene kan ikke overprøve politiske lovlig fattede vedtak. 

Hvis du har en sak du mener kontrollutvalget bør være nærmere på, så kan du kontakte sekretariatet eller utvalgsleder i din kommune.