Om oss

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS ble stiftet i 2004 av kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda,​Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord.
Selskapet startet sin virksomhet 01.01.05.  Etne kommune valgte å gå inn i selskapet i 2008, slik at det i dag er 10 eierkommuner. 

Representantskapet er selskapets øverste organ og det avholdes representantskapsmøter årlig i april.

Innkalling-sakspapirer 22.04.24       Protokoll fra møtet 22.04.24

Innkalling-sakskart 24.04.23             Protokoll fra møtet 24.04.23

 

Styret 2024 – 2028:
Camilla Klovning Strømø, styreleder        personlig vara: Gudrun Caspersen
Tor Leif Helgesen, nestleder                       personlig vara: Arne Valen
Linn Utseth, styremedlem                           personlig vara: Anne Tone Salte Andersen

Styremøter 2024:
20.02.24: Sakspapirer – Protokoll
20.03.24: Sakspapirer – Protokoll
19.09.24:
05.12.24:

Styremøter 2023:
23.02.23: Sakspapirer Protokoll
29.03.23: Sakspapirer – Protokoll
20.09.23: Sakspapirer – Protokoll
25.10.23: Sakspapirer – Protokoll
06.12.23: Sakspapirer – Protokoll

Styreinstruks ble sist vedtatt i 2020 

Selskapet sine årsmeldinger:  2023,  2022

Selskapet har organisasjonsnummer 987 635 460.

Selskapet har etiske retningslinjer og Strategiplan 2022-2026 

Sekretariatet drives i henhold til lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen

Kort om sekretariatets hovedoppgaver

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS bistår kontrollutvalgene på Haugalandet i tråd med forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Sekretariatets oppgaver:

  • saksforberedelse til kontrollutvalgene,
  • innkalling til kontrollutvalgsmøter,
  • føring av protokoll fra møtene,
  • bistand til kontrollutvalget i forbindelse med utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og
  • bistand i andre saker, som budsjett for kontrollarbeidet i kommunen, årsmelding fra kontrollutvalget, valg av revisor mm

Sekretariatet gjør oppmerksom på at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, og behandler ikke klager på enkeltsaker.
Kommunene har egne klageorganer som skal ivareta slike saker, som ofte er det formannskapet eller egne klageutvalg.
Kontrollutvalgene kan ikke overprøve politiske lovlig fattede vedtak. 

Sekretariatet eller utvalgsleder i din kommune kan kontaktes dersom det er en sak du mener kontrollutvalget bør se nærmere på.