Om oss

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS ble stiftet 23.11.04 av kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda, ​​Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord (alfabetisk).
Selskapet startet sin virksomhet 01.01.05 som følger av lovendring i 2004, som på kommunen har å ha et kontrollutvalgssekretariat som er uavhengig, du ikke er tilknyttet mot kommunedirektør (rådmannen) eller revisjonen.
I 2008 valgte Etne kommune å gå inn i selskapet, slik at i dag eies selskap av 10 kommuner : Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Sauda, ​​Etne, Suldal, Bokn og Utsira (folketall).
Pr 01.01.21 er innbyggertallet totalt 119.225, hvor den største kommunen har 42.345 innbyggere og den minste (i landet) har 186 innbyggere.
Selskapet har organisasjonsnummer 987 63 5460 . Selskapsavtalen ble sist endret av representantskapet 29.04.08. Selskapet har etiske retningslinjer og Strategiplan 2022-2026 

Øverste myndighetsorgan er  representantskapet for perioden 2019-2023 og den utøver sin myndighet etter lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen

Neste representantskapsmøte vil bli avholdt 25. april 2022. Sakskart sendes ut før påske. 

Representantskapsmøter: 07.05.13 , 28.04.14 , 27.04.15 , sakskart  25.04.16  , protokoll 25.04.16  , sakskart 24.04.17,  protokoll 24.04.17,   Protokoll 23.04.18  sakskart  23.04.18  I 2019 06.05.19 . Protokoll 06.05.19    sakskart 27.04.20  , protokoll fra møtet 27.04.20. Sakskart til møtet 26.04.21  

Styreinstruks , sist vedtatt 17.09.20 (1. gjeng 03.12.13 og 2. gjeng 01.09.16)

Årsmeldinger:  Årsmelding 2020  , 2019,  2018, 2017 2016201520142013 , 2012,

Styret for 2020-2024:
Siv Bente Stople Østbø, styreleder s.ostbo@online.no     personlig vara: Randi I. Rettedal
Ernst Morgan Endresen , nestleder personlig vara: Steinar Skartland
Astri Furumo , styremedlem  astri.furumo@rogfk.no    personlig vara: Marit Bjørnestad

Styremøter 2021: Styreprotokoll 16.02.21, Styreprotokoll 07.04.21 , Styreprotokoll 07.10.21 og 07.12.21   

Styremøter 2020: 11.02.20, 31.03.20 , Styreprotokoll 17.09.20 og Styreprotokoll 15.12.20
Styremøter 2019: 20.02.19 , 09.04.19 , styrekart 17.09.19 , 04.12.19
Styremøter 2018: 22.02.18 , 03.04.18 , 18.09.18  og 04.12.18 
Styremøter 2017: 21.02.17 , 27.03.17 , 19.10. 17  ,  13.12.17
Styremøter 2016: 09.02.16 , 06.04.16 , 29.06.1601.09.16 , 06.12.16
Styremøter 2015: 03.02.15, 09.04.15 , 15.09.15,  15.12.15
Styremøter 2014: 11.02.14 , 08.04.14,  18.09.14 , 18.11.14 

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS bistår kontrollutvalgene på Haugalandet i tråd med forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

Sekretariatet vil gjøre oppmerksom på at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, og derfor kan jeg ikke behandle klager på enkeltsaker.
Kommunene har egne klageorganer som skal ivareta slike saker, som ofte er det formannskapet eller egne klageutvalg.
Utvalget kan heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er forutsatt av kommunale folkevalgte arrangører.

Sekretariatets oppgaver:

  • saksforberedelse til kontrollutvalgene,
  • innkalling til kontrollutvalgsmøter,
  • føring av protokoll fra møtene,
  • bistand til kontrollutvalget i forbindelse med utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og
  • bistand i andre saker, som budsjett for kontrollarbeidet i kommunen, årsmelding fra kontrollutvalget, valg av revisor mm

Hvis du har en sak du mener kontrollutvalget bør være nærmere på, så kan du kontakte sekretariatet eller utvalgsleder i din kommune.