Om oss

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS ble stiftet 23.11.04 av kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda,​Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord (alfabetisk).
Selskapet startet sin virksomhet 01.01.05 som følger av lovendring i 2004, som i kommunen har å ha et kontrollutvalgssekretariat som er uavhengig, som ikke er tilknyttet kommunedirektør (rådmannen) eller revisjonen.
I 2008 valgte Etne kommune å gå inn i selskapet, slik at i dag eies selskap av 10 kommuner : Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Sauda,​Etne, Suldal, Bokn og Utsira (folketall).
Pr 01.01.21 er innbyggertallet totalt 119.225, hvor den største kommunen har 42.345 innbyggere og den minste (i landet) har 186 innbyggere.
Selskapet har organisasjonsnummer 987 63 5460 . Selskapsavtalen ble sist endret av representantskapet 29.04.08. Selskapet har etiske retningslinjer og Strategiplan 2022-2026 

Øverste myndighetsorgan er  Representantskap  2019-2023 utøver sin myndighet etter lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen

Representantskapsmøtet i 2022 ble avholdt 25. april 2022. Sakskart ble sendt ut før påske. Protokoll fra møtet 25.04.22

Representantskapsmøter: 07.05.13 , 28.04.14 , 27.04.15sakskart 25.04.16 ,  Protokoll 25.04.16  ,  sakskart 24.04.17 ,  Protokoll 24.04.04   Protokoll 06.05.19    sakskart 27.04.20  , protokoll fra møtet 27.04.20. Sakskart til møtet 26.04.21     Sakskart HKS IKS 25.04.22   

Styreinstruks , sist vedtatt 17.09.20 (1. g. 2013 , 2. g. 2016)

Årsmeldinger: Årsmelding 2022 kommer på nyyåret. Årsmelding 2021   2020  , 2019,  2018, 2017 2016201520142013 , 2012,

Styret for 2020-2024:
Siv Bente Stople Østbø, styreleder s.ostbo@online.no     personlig vara: Randi I. Rettedal
Ernst Morgan Endresen , nestleder personlig vara: Steinar Skartland
Astri Furumo , styremedlem  astri.furumo@rogfk.no    personlig vara: Marit Bjørnestad

Styremøter 2022: Styreprotokoll 16.03.22,Styreprotokoll 06.04.22, Styreprotokoll 21.09.22  , Styreprotokoll 29.09.22  og Styrekart 07.12.22


Styremøter 2021:16.02.21 , 07.04.21 ,07.10.21og08.12.21 Styremøter 2020 :   11.02.20 , 31.03.20 , 17.09.00 og
15.00 . , 04.12.19 Styremøter 2018: 22.02.18 , 03.04.18 , 18.09.18  og 04.12.18  Styremøter 2017: 21.02.17 , 27.03.17,3. 17  ,  13.12.17Styremøter 2016:  

09.02.16 , 06.04.16 , 29.06.16 01.09.16,06.12.16Styremøter
2015:03.02.15 ,09.04.15,15.09.15,. _14,18.11.14 

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS bistår kontrollutvalgene på Haugalandet i tråd med forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Sekretariatet vil gjøre oppmerksom på at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, og derfor kan jeg ikke behandle klager på enkeltsaker.
Kommunene har egne klageorganer som skal ivareta slike saker, som ofte er det formannskapet eller egne klageutvalg.
Utvalget kan heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er forutsatt av kommunale folkevalgte arrangører.

Sekretariatets oppgaver:

  • saksforberedelse til kontrollutvalgene,
  • innkalling til kontrollutvalgsmøter,
  • føring av protokoll fra møtene,
  • bistand til kontrollutvalget i forbindelse med utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og
  • bistand i andre saker, som budsjett for kontrollarbeidet i kommunen, årsmelding fra kontrollutvalget, valg av revisor mm

Hvis du har en sak du mener kontrollutvalget bør være nærmere på, så kan du kontakte sekretariatet eller utvalgsleder i din kommune.