Om oss

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS ble stiftet 23.11.04 av kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord (alfabetisk).
Selskapet startet sin virksomhet 01.01.05 som følge av lovendring i 2004 som påla kommunen å ha et kontrollutvalgssekretariat som er uavhengig, dvs ikke knyttet opp mot rådmann eller revisjon.
I 2008 valgte Etne kommune å gå inn i selskapet, slik at i dag eies selskapet av 10 kommuner: Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Sauda, Etne, Suldal, Bokn og Utsira (folketall).
Pr 01.01.17 er innbyggertallet  totalt 118.724, hvor den største kommunen har 42.229 innbyggere og den minste (i landet) har 201 innbyggere.
Selskapet har organisasjonsnummer 987 63 5460. Selskapsavtalen ble sist endret av representantskapet 29.04.08.  Selskapet har etiske retningslinjer og overordnet strategiplan 2016-2020.

Øverste myndighetsorgan er representantskapet for perioden 2015-2019 og den utøver sin myndighet etter lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen.

Representantskapsmøter: 07.05.13, 28.04.14, 27.04.15, sakskart 25.04.16 , protokoll 25.04.16 ,sakskart 24.04.17,  protokoll 24.04.17,  Representantantskapskart 23.04.18

Styreinstruks , vedtatt 03.12.13 og 01.09.16. Årsmeldinger : 2017,  2016 2015 20142013, 2012,

Styret for 2016-2020:
Astri Furumo, styreleder astri.furumo@getmail.no  mob971 79 138
Simon Næsse, nestleder naesse@me.com
Siv Bente Stople Østbø, styremedlem s.ostbo@online.no

Styrepapirer 2014: 11.02.14, 08.04.14, 18.09.14, 18.11.14        Styreprotokoller 2014: 11.02.14, 08.04.14, 18.09.14, 18.11.14
Styrepapirer 2015: 03.02.15, 09.04.15, 15.09.1515.12.15    Styreprotokolerl 2015: 03.02.15, 09.04.15, 15.09.15, 15.12.15
Styrepapirer 2016: 09.02.16, 06.04.16, 01.09.16,  06.12.16    Styreprotokoller 2016: 09.02.16, 06.04.16, 29.06.16 01.09.16, 06.12.16
Styrepapirer 2017: 21.02.17, 27.03.17, 19.10.17 , Styrekart 13.12.17       Styreprotokoller 2017: 21.02.17, 27.03.17, styreprotokoll 19.10.17 , styreprotokoll 13.12.17

Styrepapirer 2018:  22.02.18, 03.04.18 , 18.09.18 og 04.12.18  Styreprotokoller 2018: 22.02.18 , 03.04.18 , 05.09.18 og 04.12.18

Haugaland  Kontrollutvalgssekretariat IKS bistår kontrollutvalgene på Haugalandet i tråd med forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner.

Sekretariatets oppgaver:

  • saksforberedelse til kontrollutvalgene,
  • innkalling til kontrollutvalgsmøter,
  • føring av protokoll fra møtene,
  • bistand til kontrollutvalget i forbindelse med utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,
  • bistand til utarbeidelse av overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger og
  • bistand  i andre saker, som valg av revisor, budsjett for tilsyn og kontroll, årsmelding fra kontrollutvalget m.m.

Hvis du har en sak du mener kontrollutvalget bør se nærmere på, så kan du kontakte sekretariatet eller utvalgsleder i din kommune.

Vi gjør oppmerksom på at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, og følgelig ikke kan behandle klager på enkeltsaker.
Kommunene har egne klageorgan som skal ivareta slike saker, som oftest er det formannskapet eller egne klageutvalg.
Utvalget kan heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.