NYHETER

NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2019
Konferansen blir arrangert for 15. gang den 30. og 31. januar 2019 i The Qube på Gardermoen. Invitasjon finner du her. Hovedtemaene på konferansen er:
Tolgasaken, ny kommunelov, bruk av offentlige midler, boligbyggesaken i Oslo og personvern. Påmeldingsfristen er 18. desember. Det forventer som vanlig stor deltakelse og oppfordrer alle til å være tidlig ute med påmeldingen. Sekretariatet vil melde på fortløpende, så gi tilbakemelding.
PERSONVERNERKLÆRING FOR HKS IKS
Den nye personopplysningsloven med EUs personvernforordning trådte i kraft 20. juli 2018.  Som ledd i arbeidet har daglig leder  utarbeidet personvernerklæring for sekretariatet/selskapet.
Erklæringen er lagt under egen fane for Personvern,  men her er også  Personvernerklæringen   
HØSTKONFERANSEN  – FORUM FOR KONTROLLUTVALG I ROGALAND 22.11.18 SANDNES
Dato  for Høstkonferansen er satt til torsdag 22. novemberÅrets program omhandler innkjøp og kontrakter i kommunal sektor, forebygging og bekjemping av arbeidslivskriminalitet, personvern og effektivitetsbarometeret. Konferansen blir holdt på Quality Hotel Residence, Sandnes kl.10.00 – 15.00. Påmeldingsfrist er satt til 12.11 og sekretariatet har sendt ut e-post med internfrist til 9. november til post@kontrollutvalgene.no. Vi har pleid å kjøre sammen fra Aksdal om morgenen.
FKT-KONFERANSE OG ÅRSMØTE 29.-30.05.18
Forum for kontroll og tilsyn har hatt fagkonferanse på Gardermoen 29.-30.05.18 .  Årsmøtet  bleavholdt 29. mai kl. 15.30 samme sted. Se FKT sine nettsider>>  
NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2018
Konferansen ble arrangert for 14. gang den 7. og 8. februar 2018 i The Qube på Gardermoen. Invitasjon finner du  her . Hovedtemaene på konferansen var:  digitalisering, arbeidslivskriminalitet, etikk og personvern. Det var ni påmeldte fra Haugalandet og en fra sekretariatet.
HØSTKONFERANSEN  – FORUM FOR KONTROLLUTVALG I ROGALAND 30.11.17 SANDNES
Dato  for Høstkonferansen var torsdag 30. november. Det var 11 utvalgsmedlemmer på Haugalandet som deltok.
Program ligger her Invitasjon 2017
FKT-KONFERANSE OG ÅRSMØTE 07.-08.06.17
Forum for kontroll og tilsyn inviterte til fagkonferanse i Tromsø 07.0-08.06.17  på Scandic Ishavshotel.  Leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite, Helge André Njåstad (Frp) åpnet konferansen, hvor Stortingets arbeid med kommune- og regionreform var tema. Programmet for øvrig dekket i tillegg mange temaer som var midt i blinken både for kontrollutvalgsmedlemmer og –sekretærer og andre med interesse for kontroll og tilsyn i kommunal sektor – offentlige anskaffelser, korrupsjon, kommuneregnskap og kontrollutvalgssekretariat. Det ordinære årsmøtet ble avholdt 7. juni kl. 14.30 samme sted. Se FKT sine nettsider>>

Fra Haugalandet deltok 9 deltakere, inkludert oss 2 fra sekretariatet. To av deltakerne er også leder og medlem i Rogaland fylkeskommunes kontroll- og kvalitetsutvalg.

NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2017  

Konferansen ble arrangert for 13. gang 1. og 2. februar 2017 i The Qube på Gardermoen. Fra Haugalandet deltok 13 medlemmer fra åtte kontrollutvalg og sekretariatet, tils. 15 deltakere. Det var over 700 deltakere. Dokumentasjon fra foredragene finner du her. Hovedtemaene på konferansen var:

  • Svart økonomi, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
  • Varsling og ytringsfrihet
  • Korrupsjon
  • Kommune-/regionreform
  • Kommuneøkonomi

 

HØSTKONFERANSEN  – FORUM FOR KONTROLLUTVALG I ROGALAND 17.11.16 SANDNES

Forum for kontrollutvalg i Rogaland har som formål å være en arena for utveksling av erfaringer. Årets program var om fylkesmannens tilsyn med kommunene, om varslinger, korrupsjon og økonomiske misligheter i kommunene og om selskapskontroll. Konferansen ble avholdt på Quality Hotel Residence, Sandnes 17.11.16. Fra Haugalandet deltok 16, inkludert oss to fra sekretariatet.
 
FKT – HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2016:4 NY KOMMUNELOV
Styret for Forum for kontroll og tilsyn har  sendte inn vedlagte høringsuttalelse til NOU-en.  Alle innspill er grundig gjennomgått og vurdert, og det meste er tatt med etter styrets behandling. De har valgt å vektlegge noen punkter mer enn andre, for om mulig å bli mer synlige på disse. Det har kommet inn veldig mange høringsinnspill til departementet, men styret håper og tror at spissingen på uttalelsene vil bli lagt merke til, siden FKT er en viktig aktør på en del av lovens virkeområde og de har konsentrert uttalelsene til eget fagfelt.

Innledningsvis er det lagt mye vekt på videreføringen av bestiller-/utførermodellen mellom kontrollutvalg og revisjon. Det er denne modellen som skal sikre at egenkontrollen blir forankret i det folkevalgte nivået. Det uavhengige kompetente sekretariatet utgjør den operative delen av kontrollutvalget, og er både rådgiver, saksbehandler, utreder og administrator for kontrollutvalgene, i tillegg til å være koordinatoren og bindeleddet mellom kontrollutvalget og henholdsvis administrasjonen og revisjonen. Dermed hjelper sekretariatene kontrollutvalgene med å lage gode bestillinger på:

  •       skriftlige og muntlige orienteringer fra administrasjonen
  •       forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller og andre undersøkelser fra revisjonen
  •       utredninger eller undersøkelser fra andre

for at kontrollutvalget skal få svar på sine spørsmål knyttet til formålet med kontrollutvalget: på kommunestyrets vegne å sikre at innbyggerne får de tjenestene de har krav på, og at ressursene forvaltes på en effektiv måte i samsvar med kommunestyrets forutsetninger.

FKT SINE PLANER
Det nyvalgte styret skal ha sitt første møte 23. august og dernest 29. september. Disse møtene vil i hovedsak bli preget av to saker: prosessen med vurderingen av forumets framtidige sekretariatsløsning og høringen til forslaget til ny kommunelov (NOU 2016: 4). Fristen for innspill til styret er satt til 15. september. Styret vil også starte forberedelsene til de to allerede fastsatte arrangementene i 2017, hhv.:
  • Sekretariatskonferansen 2017 i Oslo, 21. mars
  • Fagkonferansen 2017 og årsmøte i Tromsø, 7. – 8 juni
FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN (FKT) – ÅRSMØTE
Vedlagt følger innkalling m/sakspapirer til FKTs årsmøte 7. juni 2016 på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Årsmøtet ble avholdt i tilknytning til Fagkonferansen 2016, som ble arrangert samme sted 7. – 8. juni. Dokumentasjon fra konferansen følger her.

HKS IKS – REPRESENTANTSKAPSMØTE
Selskapet avholdt sitt representantskapsmøte 25.04.16 i Aksdal. Av de ti eierkommunene var tre kommuner ikke representert, da både valgt representant og vararepresentant hadde forfall.
Sakspapirene ble sendt ut 14 dager før. Forkortet versjon av protokollen  legges ved her, mens fullstendig protokoll ligger under Om oss. Nytt styre består av Astri Furumo, Simon Næsse og Siv Bente Stople Østbø. Som varamedlemmer (pers.) ble Marit Bjørnestad, Randi Rettedal og Osmund Våga valgt.

FORSLAG TIL NY KOMMUNELOV
Kommunelovutvalget leverte 10. mars sin utredning til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
Forslaget til ny kommunelov inneholder en rekke endringer av betydning for kontroll, tilsyn og revisjon i kommunene. Forslaget til ny kommunelov (NOU 2016: 4 Ny kommunelov) har en noe annen struktur enn dagens kommunelov. NOU’en inneholder en rekke forslag til endringer av dagens lov. NKRF har laget en kort gjennomgang av noen av forslagene som har betydning for sekretariat, revisjon og tilsyn. Høringsfristen er satt til 6. oktober 2016.

PÅMELDING TIL FKT-KONFERANSEN 07.-08.06.16
Forum for kontroll og tilsyn inviterer til fagkonferanse på Gardermoen 07.0-08.06.16  på Thon Hotel  Oslo Airport.  Program og  annen informasjon .  Etter dag 1 er det lagt opp til nostalgisk båttur på Mjøsa med verdens eldste hjuldamper Skibladner.

ANBUDENE – AVTALENE ER SIGNERT
Avtalene er nå signert av de oppdragsansvarlige revisorene (for KPMG v/Roald Stakland og for Deloitte v/Else Holst-Larsen). For kommunene har 6 av ordførerne signert og de andre 3 underskriftene vil bli ordnet så snart det lar seg praktisk  ordne. I brevene gjøres det oppmerksom på at revisor skal ta kontakt med kommunen for å gjøre avtale om frister for attestasjonsoppgaver.

ANBUD – KARENSTIDEN ER UTLØPT
Brev om evaluering av anbudene og valg av leverandør ble sendt ut 07.01.16 til anbyder(ne) med ti dagers frist til å klage på tildelingen(e). Det var ved fristutløp 18.01.16 kl. 12.00 ikke mottatt noen klager. Avtalene kan dermed skrives ut og signeres av partene (ordfører på vegne av kommunen og oppdragsansvarlig revisor).

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG
Karmøy kommunestyre vedtok i møte 15.12.15, sak 98/15 å endre navn til Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg. Initiativet fra utvalgsleder er begrunnet i at nytt navn vil bedre gjenspeile utvalgets oppgaver. I dag tror mange at oppgaven består i å finne feil, men fokuset skal være å sikre innbyggerne gode tjenester, og gjennom forvaltningsrevisjon finne forbedringspotensialer. Nå får vi se om det blir flere utvalg som skifter navn.

ANBUDSSAKENE – ALLE KOMMUNESTYRENE HAR VALGT REVISOR
I uke 51 hadde de siste fem kommunestyrene på sakslista sak om valg av revisor for perioden 01.07.16- 31.06.20. De andre fire andre hadde saken i uke 47, 48 og 49.  Av de ni kommunene har tre kommuner valgt samme selskap som de hadde før (eller fire, dersom en tar med Suldal som ikke har valgt anbud, men å gå inn i Rogaland Revisjon IKS).  Seks kommuner vil få et skifte. Det innebærer at Deloitte AS vil være oppdragsansvarlig revisor for fem kommuner: Vindafjord, Sveio, Etne , Bokn og Utsira og KPMG AS for fire kommuner: Karmøy, Haugesund, Tysvær og Sauda.

KONTROLLUTVALGSHÅNDBOKA ER OPPDATERT

“Kontrollutvalgsboken – om kontrollutvalgets rolle og oppgaver” er nå tilgjengelig. Departementet redegjør i veilederen for sin generelle forståelse av kommuneloven og de aktuelle forskriftene om kontrollutvalg og revisjon.

Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den enkelte kommune og fylkeskommune. Dette styrker innbyggernes tillit og er viktig for å sikre effektiv og riktig bruk av ressursene. Målet med veilederen er å skape større forståelse av kontrollutvalgets rolle og oppgaver, og å bidra til et godt samspill mellom de ulike aktørene.

Aktørene i egenkontrollen er kommunestyret eller fylkestinget, kontrollutvalget sammen med sekretariatet, administrasjonssjefen og revisor. En god egenkontroll krever samspill mellom disse. For at dette samspillet skal fungere, er det nødvendig at aktørene kjenner både sin egen og hverandres roller.
Veilederen kommer på både nynorsk og bokmål, men nynorskversjonen er noe forsinket.

NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2016  03.-04.02.16
Det var 14 deltakere fra åtte av ti kommuner. Suldal stiller med fire og ellers to (Karmøy, Vindafjord, Etne) eller en (Hgsd, Sveio, Tysvær, Bokn) Fra sekretariatet deltok begge to. Program og nærmere opplysninger.

HØSTKONFERANSEN  – SANDNES 10.12.15
Tema for årets konferanse er Kontrollutvalgenes rolle og oppgaver. Gjesteforeleser var Bodhild Laastad, NKRF.

OPPLÆRINGKVELD – AKSDAL 12.11.15
Sekretariatet  inviterte nye medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalgene på Haugalandet til informasjonskveld kl 18.00- 20.30 torsdag 12. november i Tysvær rådhus.
Her er invitasjonen.

NY VEILEDER
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMNO/Kommunal%20styring%20DOK/2015_09_Veileder%20for%20Fylkesmannen%20i%20Nordland_trykk.pdf

Fylkesmannen i Nordland har fått laget en ny veileder om hvordan lykkes med kontrollutvalgsarbeidet. Veilederen vil være et supplement til departementets veileder «Kontrollutvalgsboken» (som kommer i oppdatert versjon senere i høst).

ANBUD – REVISJON FRA 1. JULI 2016
Sekretariatet har på vegne av  9 av kontrollutvalgene sendt ut anbud på revisjonstjenester for de neste 4 år ( fra 01.07.16 til 31.06.20).
Konkurransegrunnlagene m/vedlegg ligger ute på Doffin/TED med anbudsfrist 11.08.15. Sak om valg av revisor har vært til behandling i kontrollutvalgene i september og deres innstilling vil bli fremmet for kommunestyrene i november eller desember.

SULDAL HAR VALGT FAST REVISJON
Suldal kommunestyre har i møtet 19.05.15, sak 37/15 vedtatt kontrollutvalgets innstilling om å gå inn som eier/deltaker i interkommunalt samarbeid om revisjonstjenester, dvs at kommunen søker deltakelse i Rogaland Revisjon IKS, så snart det lar seg praktisk løse. Selskapet blir dermed kommunens faste revisor.

VÅR BRUKERUNDERSØKELSE 2015

Styret har tatt initiativ til å få gjennomført en nettbasert brukerundersøkelse. Undersøkelsen ble gjennomført i mars måned og resultatene ble presentert for styret 09.04.15 og representantskapet 27.04.15. Sekretariatet fikk gjennomgående gode tilbakemeldinger.

Som forbedring ble det trukket fram at sekretariatet kan bli bedre kjent utad som ledd i å styrke kommunene sitt kontroll- og tilsynsansvar.

Bakgrunn og om undersøkelsen: saksframlegg  Her er: Resultatene fra undersøkelsen med innsendte kommentarer

SELSKAPET HADDE 10 ÅRS JUBILEUM  i 2015

Selskapet har vært i drift i 10 år. Styret inviterte tidligere ansatte, styremedlemmer, de oppdragsansvarlige revisorene og ordfører i Tysvær kommune til et sosialt samvær etter representantskapsmøtet 27.04.15. Det var møtt fram 12 gjester, i tillegg til 8 representanter og de ble servert kaffe og kake. Det ble overrakt blomsterhilsener og delt ut jubileumsgave; penn med logo. Slik så bursdagskaken:

kake

FKT-KONFERANSEN 3-4. JUNI 2015 

Deltakere var Mariann Aksdal, Haugesund, Ståle Tungesvik, Etne og daglig leder fra sekretariatet. Program.

AKTUELL RAPPORT OM KONTROLLUTVALG OG SEKRETARIAT

Deloitte har, på oppdrag fra Kommunal- og moderneriseringsdepartementet i 2014, utarbeidet en rapport som gir en evaluering av kontrollutvalgene og kontrollutvalgssekretariatene.

Rapporten gir god innsikt i den kommunale egenkontrollen, utvalgenes organisering, om forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, bruk av høring og om sekretariatene (pr i dag 58 stk).

Klikk på linken over, og du kommer direkte til rapporten.

OM HØRINGER

“Høring i kontrollutvalget? – Veileder for høringer”  ble lagt fram på FKT-konferansen i Haugesund 3.-4. juni 2014

Klikk på linken over, og du kommer direkte til veilederen.

ÅPNE MØTER I KONTROLLUTVALG

Fra 1. juli 2013 følger også kontrollutvalgene hovedprinsippet om at møtene holdes for åpne dører.
Møter skal eller kan  bare lukkes når dette er enten lovpålagt eller hjemlet i lov.

Tidligere var det utvalget selv som valgte om møtene skulle være åpne.
Av våre 10 utvalg hadde 7  utvalg vedtatt å ha åpne møter, før lovendring trådte i kraft.